© 2008 itservice-bg.com

 

IBAN - НОВИЯТ НОМЕР НА БАНКОВА СМЕТКА


От 05.VI.2006 г. всички банкови сметки имат нови номера.
IBAN (International Bank Account Number) е новият номер на банкова сметка.
IBAN-номерът се генерира съгласно международния стандарт за банкови номера. В България стандартът се използва както за международните, така и за местните плащания.

Какво е IBAN?

Международният номер на банкова сметка (International Bank Account Number - IBAN) е номер на сметка на клиент на банка, съставен в съответствие с международния стандарт ISO-13616.

Каква е концепцията за IBAN стандарта?
IBAN е стандарт за международен номер на банкова сметка.
Концепцията за международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number - IBAN) е разработена от Европейския комитет за банкови стандарти (EBS 204/август 2003) съвместно с Международната организация по стандартизация (ISO) и е международно признат стандарт ISO 13616:2003.
В България е приет от Българския комитет по стандартизация, като стандарт БДС ISO 13616:2004 Международен номер на банкова сметка (IBAN) на Българския институт по стандартизация.

Каква е стандартната структура на IBAN?
IBAN представлява последователност от буквени и цифрени знаци за еднозначно международно идентифициране на банкова сметка на клиент.
Всяка страна, въвела IBAN стандарта, определя специфична форма и дължина в съответствие с IBAN изискванията. В различните страни IBAN има различна дължина.
IBAN може да съдържа до 34 знака:
· Първите 2 знака винаги са код на държавата съгласно ISO стандарт и идентифицират страната, в която се поддържа сметката.
· Следващите 2 знака винаги са контролни числа, които служат за валидиране точността на въвеждане на IBAN.
· Последната част от IBAN съдържа местна информация, различна за отделните държави, която служи за идентифициране на сметката на клиента в страната, където се поддържа сметката (примерно банков идентификационен код или идентификационен клиринг номер на финансовата институция, вид и номер на клиентска сметка).

Как се калкулира контролната сума и как се валидира IBAN?
Контролната сума се основава на стандарта ISO 7064 mod 97-10, където остатъка трябва да е 1.

Стъпките за валидация на IBAN са следните:
   1. Проверява се дължината на IBAN за съответната страна. Ако дължината не отговаря -  IBAN е невалиден.
   2. Преместват се началните 4 символа в края.
   3. Всички букви се заменят с числа, независимо от това, че дължината на номера ще се промени. Замяната става като следва: A се заменя с 10, B с 11 и т.н. до  Z което се заменя с 35.
   4. Получения стринг се третира като цяло число е се прилага mod-97 (делене на 97).
Ако остатъка от деленето е 1, IBAN номера е валиден.

Калкулирането на контролната сума става по следния начин:
   1. Проверява се дължината на IBAN за съответната страна. Ако дължината не отговаря -  IBAN е невалиден.
   2. На мястото на контролната сума се поставя 00 (например BG00 за България).
   3. Преместват се началните 4 символа в края.
   4. Всички букви се заменят с числа, независимо от това, че дължината на номера ще се промени. Замяната става като следва: A се заменя с 10, B с 11 и т.н. до  Z което се заменя с 35.
   5. Получения стринг се третира като цяло число е се прилага mod-97 (делене на 97).
   6. От 98 се изважда остатъка от горното делене. Ако резултата е една цифра се добавя водеща нула.

Какво представлява IBAN в България?
Въвеждането и използването на IBAN в България се урежда с Наредба № 13 на Българската народна банка и представлява последователност от 22 знака - букви и цифри.
IBAN номер се генерира за всяка банкова сметка на клиент само от банката, която го обслужва.
От 5.VІ.2006 г. всички плащания в страната и тези към чужбина се извършват от клиентски сметки, които са в IBAN формат.
Тези сметки се разпознават от всяка банка в Европейския съюз и в страните, възприели IBAN стандарта.

Каква е структурата на IBAN в България?
Съгласно Наредба № 13 на БНБ използваният в България IBAN се състои от следните елементи с обща дължина 22 знака:
· код на държавата “BG”;
· контролно число (2 цифри), служeщо за проверка на коректността на въведената IBAN сметка.
· основен номер на банковата сметка (BBAN), който се състои от 18 знака (букви и цифри):
· БАЕ код (Банкова адресируема единица – БАЕ, е централа на банка, клон на банка или друго място за осъществяване на банкова дейност на територията на България) е предоставен от БНБ код от 8 знака (букви и цифри), който еднозначно определя БАЕ в България:
                        - идентификатор на банка – 4 знака (букви), които са първите 4 знака от международния банков идентификационен код на банката (BIC код);
                        - идентификатор на БАЕ – 4 знака (цифри), които идентифицират банкова адресируема единица в рамките на банката;· идентификатор на вида сметка – 2 знака (цифри), които указват вида на сметката;
· останалите осем знака (цифри и букви) се определят от всяка банка.
Знаците, използвани в структурата на IBAN, са арабски цифри (от 0 до 9) и главни букви от латинската азбука (от А до Z).
В електронна форма IBAN се изписва като последователност от 22 знака без интервали между тях.
На хартия IBAN се изписва като последователност от 22 знака, разделени отляво надясно в групи от по четири знака, отделени с интервал, като последната група е непълна.

Пример за IBAN в България:
BG80 BNBG 9661 1020 3456 78

Кога е въведен IBAN в България?
От 5.VІ.2006 г. всички платежни документи съдържат IBAN.
От 5.VІ.2006 г. при извършване на паричен превод единственият валиден номер на клиентска сметка е IBAN.

Каква е целта на въвеждането на IBAN в България?
IBAN улеснява обработката на плащанията и намалява броя на неточно извършените преводи. IBAN подобрява ефективността, бързината и качеството на извършване на местни и международни преводи при по-голяма степен на сигурност. IBAN увеличава точността на предоставяната информация и улеснява потребителите при извършване и получаване на плащания.
При приемане на нареждане за местен превод и превод към страна, въвела IBAN стандарта, с помощта на контролното число банката проверява коректността на посочените номера на сметките на наредителя и получателя (дори когато получателят е клиент на друга банка).
Рискът от забавяне или отхвърляне на плащане поради неточности е намален, тъй като сметките на получателите се заверяват само чрез използване на IBAN.

Какви са задълженията на търговските банки?
До 01.ІІІ.2006 всички банки генерираха IBAN за техните клиенти - физически и юридически лица. IBAN може да бъде издаван само от банката, обслужваща клиента.
Преди въвеждането банките трябваше безплатно да уведомят в писмен вид или по друг подходящ начин своите клиенти – титуляри на банкови сметки, за IBAN номерата на банковите им сметки и BIC кода на банката, както и да уведомят служебно следните институции за новите IBАN сметки на клиентите си:
· Министерството на финансите;
· Националната агенция за приходите;
· Националния осигурителен институт;
· Агенцията за социално подпомагане.
При извършване на превод обслужващата банка проверява за валидност по контролно число на IBAN на наредителя и получателя, посочени в платежния документ. Банката може да върне предоставен й платежен документ, ако клиентът не е посочил IBAN на получателя на плащането и BIC на банката на получателя.

Какво трябва да направи клиентът?
След получаване на IBAN номера на Вашата сметка и BIC кода на банката уведомете бизнес партньорите си и тези, с които имате взаимоотношения, свързани с банкови плащания, за IBAN номера на банковата Ви сметка и BIC кода на Вашата банка.
Помолете ги да Ви предоставят IBAN номерата на техните сметки и BIC кода на обслужващата ги банка.
От 5.VІ.2006 единственият валиден номер на клиентска сметка е IBAN номерът.

Кои държави са въвели IBAN?

Всички страни - членки на Европейския съюз, използват IBAN стандарта.
До юли 2006 IBAN е въведен в общо 43 държави, като 11 от тях го използват и за вътрешни плащания.


Проект за въвеждане на международен номер на банкова сметка и
свързаните с това промени в националната платежна система

1. Цел на проекта
- Проектът е съществен за създаването на ефикасна банкова система, която да може да отговори на европейките тенденции в областта на плащанията;
- Модернизира националната платежна система
- Въвеждането на SWIFT-формат на съобщенията в БИСЕРА ще доведе до модернизирането на системата за малки плащания.
- Банките използват общ интерфейс към нея и системата за брутен сетълмент в реално време което намалява разходите им по поддържане на различни интерфейси;
- Дава възможност за лесна идентификация, валидация и осъществяване на STP (обработка на плащане от край до край);
- Премахването на БИН-а дава възможност за улесняване на плащанията в бюджетната сфера и обработката им в ТБ;
- Подобряване обслужването на потребителите на банкови услуги в страната и техните контрагенти в чужбина
2. Обхват на проекта
- Промяна на нормативната база и платежните документи;
- Изработване на вътрешни графици, спецификации и правила на БНБ, ТБ, системните оператори, МФ и НОИ в съответствие с прилагането на IBAN и SWIFT формат на съобщенията в БИСЕРА, и отпадането на БИН;
- Промяна на съобщенията на БИСЕРА в SWIFT формат;
- Промяна в обработката на бюджетни плащания във връзка с премахване на БИН;
- Запознаване с предстоящите промени на потребителите на банкови услуги
3. Обосновка на проекта и очаквани резултати
- Необходим етап за участието ни в SEPA - Единна европейска платежна зона;
- Намаляване на броя на неточно извършените преводи;
- По-висока степен на автоматизация при обработката (STP) и намаляване на цената на превода;
- Осъществяване на ефективност, бързина и качество при международните и местни преводи;
- Преминаване на системата БИСЕРА към утвърден SWIFT стандарт в платежните системи;
- Изграждане на по-съвремена и облекчена система за за бюджетни плащания
- Улесняване на потребителите при извършване и получаване на плащания в страната и чужбина.
4. Участници в проекта
- БНБ
- АТБ
- НОИ
- Търговските банки
- Системни оператори
- Министерство на финансите и Главна данъчна дирекция

 Допълнителна информация за IBAN, на английски, можете да прочетете тук.